SEGREGACJA ODPADÓW 

 

PSZOK

 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) – to specjalne w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zbierane selektywnie:
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki
 • PET, styropian opakowaniowy,
 • szkło białe i kolorowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym trawa,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • farby i opakowania po farbach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony,
 • odpady z odzieży i tekstyliów,
 • odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
  igieł i strzykawek,
 • drewno, w tym drewniane belki stropowe, balustrady, panele, płyty podłogowe itp.,
 • popioły paleniskowe,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym , w tym rozpuszczalniki, środki
  ochrony roślin.

PSZOK świadczy usługi w zakresie przyjmowania:

 • papieru i tektury- w każdej ilości,
 • tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii opakowaniowej, butelek
 • PET, styropianu opakowaniowego- w każdej ilości,
 • szkła białego i kolorowego- w każdej ilości,
 • opakowań wielomateriałowych-w każdej ilości,
 • odpadów ulegających biodegradacji-w każdej ilości,
 • przeterminowanych leków- w każdej ilości,
 • chemikaliów i opakowań po chemikaliach -w każdej ilości,
 • farb i opakowań po farbach-w każdej ilości,
 • zużytych baterii i akumulatorów- w każdej ilości,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego-w każdej ilości,
 • mebli i inne odpadów wielkogabarytowych-w każdej ilości,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne-w każdej ilości,
 • zużytych opon-w każdej ilości,
 • odpadów z odzieży i tekstyliów-w każdej ilości,
 • odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
  leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
 • w szczególności igieł i strzykawek-w każdej ilości,
 • drewna, w tym drewnianych belek stropowych, balustrad, paneli, płyt podłogowych itp.- w każdej ilości,
  popiołów paleniskowych-w każdej ilości,
 • odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym , w tym rozpuszczalników, środków ochrony roślin- w każdej ilości.

PSZOK, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie przyjmują odpady od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami pobierając opłatę według cennika ustalonego przez operatora PSZOK.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów oraz ich zgodności z wykazem odpadów.

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczenia odpadów w pojemnikach lub kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

PSZOK przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
 • w soboty od 10:00 do 14:00

Telefon kontaktowy:

 • PSZOK Beethovena 74 846 48 01
 • PSZOK Stacyjna 536 052 644