POZOSTAŁE ODPADY 

 

Nieczystości ciekłe

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Mając na uwadze obowiązki wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 29 listopada 2012 r. przyjętego Uchwałą Nr XL/345/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zobowiązany jest:

 1. gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana-
  do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
   
  UWAGA!!!!
  Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
   

 2. gdy sieci kanalizacyjnej nie ma, a jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona-
  a) do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub kierowania ich do przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. Przy czym nieczystości gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia tego zbiornika.
  b) do udokumentowania w formie umowy korzystania z takich usług przez okazanie zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych ( z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*) i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

*wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakładce REJESTRY

 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Zbiorniki bezodpływowe wg definicji zamieszczonej w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. Budowa zbiornika wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla takich urządzeń ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie stanowi, że:

 1. w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, działka budowlana może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego, jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę, a w przypadku gdy ilość ścieków jest większa, ich gromadzenie wymaga pozytywnej opinii inspektora ochrony środowiska (§26 ust. 3)

 2. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe nie mogą być stosowane na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi (§34)

 3. zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu ( §35)

 4. odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej (§36):

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi- 5 m

 • od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego- 2 m

 • od magazynów produktów spożywczych- 15 m.

Konstrukcja zbiornika powinna gwarantować jego całkowitą szczelność, uniemożliwiającą infiltrację nieczystości do gruntu. Rozwiązanie funkcjonalne powinno zapewnić możliwość dokonania przeglądu wnętrza i utrzymania w nim dobrej wentylacji. Zbiorniki wykonuje się z betonu, żelbetu lub z tworzyw sztucznych. Mogą być jednokomorowe lub wielokomorowe.

 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego pod warunkiem, że oczyszczone ścieki wprowadza właściciel nieruchomości w granicach własnej działki do gruntu lub cieku zgodnie z art. 36 ustawy Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

Kolejnym aktem regulującym wprowadzanie ścieków do gruntów jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wg § 11 ust. 5 tego rozporządzenia: „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę

 2. BZT5 ścieków dopływających jest redukowane, co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %

 3. miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”.

Ważne jest również uwzględnienie odległości innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na której ma być posadowiona oczyszczalnia. Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Jeśli nieruchomość znajduje się w „zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej”, to odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, czyli pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi- 5 m

 • od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego- 2 m

 • od magazynów produktów spożywczych- 15 m.

Jednocześnie § 37 w/w aktu prawnego zezwala nad to, by „przepływowe szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogły być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach”.

Dodatkowo na terenie, gdzie znajdują się studnie dostarczające wodę do spożycia dla ludzi, występuje strefa ochronna co najmniej 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód oraz 15 m od osadnika gnilnego.

  

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Prezydent Wałbrzycha informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, Prezydent Wałbrzycha zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Wałbrzycha o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (osobiście- ul. Kopernika 2, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty na adres: pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bik@um.walbrzych.pl lub odesłanie faxem na nr (74) 66 55 239).

 

PLIKI DO POBRANIA:

ANKIETA
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW