AKTUALNOŚCI 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2017 r. 
(29.03.2018)

 

 

 

ROK 2017

 

Poziom 
dopuszczalny-wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

45%

 

 

2%

Poziom recyklingu                                    i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

 

20%

 

21%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

45%

 

 

100%